About

“Miałam ogromną przyjemność współpracować z Małgorzatą Ravn w ramach zajęć Akademii Weekendowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Treścią realizowanych przez nas ćwiczeń  były tematy dotykające problematyki wyrażania własnych emocji poprzez środki plastyczne, a także te dotyczące działań w sztuce bazujących na znaczeniach w pojęciu dosłownym  i symboliczno-abstrakcyjnym. Zajęcia nastawione były na nieskrępowaną kreację wykorzystującą potencjały uczestników. Małgosia od razu  dała się poznać jako osoba o wyjątkowym zaangażowaniu.  Pracowitość i  konsekwencja artystki, ale przede wszystkim jej świadomość plastyczna i kreatywność wpływają na moją bardzo wysoką ocenę postawy Małgorzaty.
Małgosia w sposób bardzo świadomy poszukuje środków plastycznych w celu stworzenia czytelnego komunikatu. Szuka  takiej formy, która w sposób najbardziej precyzyjny przedstawia jej zamysł. Jest wierna klasycznym ideałom, idealnym proporcjom, wysublimowanej kompozycji. Potrafi z wielką precyzją oddać każdy istotny dla niej element. Podczas naszych zajęć dało się zauważyć, że rysowanie i malowanie sprawiają jej ogromną przyjemność .Mówiąc o Małgosi nie mogę nie wspomnieć o obrazie artystki namalowanym podczas wspólnych zajęć.  Obraz przedstawia przeskalowaną na pierwszym planie kobiecą stopę w bucie na wysokim obcasie a z tyłu, w oddali, pejzaż z wieżą Eifla w tle. To obraz osoby  otwartej na świat, na stawianie czoła wyzwaniom, na odkrywanie nowego, osoby nie zważającej na przeszkody w realizowaniu zamierzeń,  nie znającej granic w celu osiągania własnych artystycznych celów. Przyglądając się jej poczynaniom widzę, że  wszystko udaje jej się zrealizować. Gosiu, gdy zobaczyłam plakat, od razu miałam przed oczami Twój obraz z wieżą Eiffla,  bowiem już wtedy  dostrzegłam mocne przesłanie związane z Twoją osobą, podążającą konsekwentnie obraną drogą, pełną inspiracji, fascynacji, a przede wszystkim miłości. Gratuluję Ci tego wszystkiego,  jesteś naprawdę niezwykła.”

Jolanta Jastrząb
Profesor Nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

‘I had a great pleasure to work and cooperate with Malgorzata Ravn during the art classes of The Weekend Academy of Art in Katowice. The content of the exercises we carried out during art classes, were topics that touched upon the issue of expressing one’s emotions through artistic means, as well as those concerning actions in art based on meanings in the literal and symbolic-abstract sense.
The classes were focused on an unrestrained creation using the participants’ potentials.
Malgorzata immediately became known as a person with exceptional commitment.The artist’s diligence and consistency, but above all her artistic awareness and creativity, affect my very high evaluation of Malgorzata’s attitude. Malgorzata is very conscious in seeking visual means to create a clear message. She is looking for a form that most accurately presents her idea. She follows the idea of classical ideals, perfect proportions, sublime compositions. She is able to show every element important for her. During our classes it was noticeable that drawing and painting gave her
a great pleasure.Describing Malgorzata, I cannot forget to mention the artist’s painting created during the classes we had together. The image shows a woman’s foot in a high-heeled shoe scaled in the foreground and a landscape with the Eifel tower in the background shown from the distance. It is a painting of a person open to the world, facing challenges, discovering new things, a person who does not care about the obstacles. She is somebody who knows no borders in order to achieve her own artistic goals.Looking at her actions, I see that she manages to accomplish everything.
Malgorzata, when I saw the poster, I immediately had a picture of the Eiffel Tower in front of my eyes, because already then, I noticed a strong message related to your person, following the path consistently, full of inspiration, fascination and, above all, love.
Congratulations on all this, you are really amazing!’

Jolanta Jastrzab
Professor of Academy of Fine Art in Katowice